Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
TỔ CHỨC CÁN BỘ:

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Nguyễn Thị Minh Hằng CN Điều dưỡng CĐ
Nguyễn Phương Hạnh Kỹ sư môi trường
Triệu Thu Hương Hộ lý 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn tại Trung tâm Y tế Hải Hà.
2. Khoa có nhiệm vụ:
a. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn Trung tâm Y tế Hải Hà.
b. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn Trung tâm Y tế Hải Hà.
c. Bảo đảm vệ sinh Trung tâm Y tế sạch đẹp.
d. Giám sát mọi thành viên trong Trung tâm Y tế Hải Hà thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
e. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn Trung tâm Y tế Hải Hà.
3. Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Tổ chức nơi làm việc:
a. Khu vực tiệt khuẩn được thiết kế theo một chiều:
- Nơi tiếp nhận dụng cụ bẩn.
- Nơi chuẩn bị.
+ Cọ rửa tẩy uế.
+ Chuẩn bị bông, gạc, đồ vải.
+ Đóng gói.
- Nơi cất giữ dụng cụ sạch chưa tiệt khuẩn.
- Buồng tiệt khuẩn, khử khuẩn.
- Nơi cất giữ dụng cụ vô khuẩn.
- Nơi cấp phát dụng cụ đã được khử khuẩn, tiệt khuẩn.
b. Khu vực giặt là:
- Nơi tiếp nhận đồ vải bẩn.
- Nơi giặt, sân phơi.
- Nơi gấp, đóng gói, khâu vá…
- Kho.
- Nơi giao đồ vải sạch.
c. Khu vực thu gom chất thải:
- Nơi để chất thải toàn bệnh viện có mái che, có lưới chắn ruồi và súc vật.
- Kho cất giữ dụng cụ vệ sinh và dụng cụ thu gom, xử lý chất thải.
d. Nơi làm việc của khoa:
- Có đủ phương tiện phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Có phương tiện để thực hiện công tác thống kê số liệu, nghiên cứu và huấn luyện về chống nhiễm khuẩn Trung tâm Y tế Hải Hà.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm:
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Lập kế hoạch công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thựchiện.
- Chỉ đạo công tác giám sát, phát hiện và đề xuất giải pháp can thiệp kịp thời nhằm kiểm soát những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và những bệnh có nguy cơ lây lan thành dịch.
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
- Đề xuất kế hoạch mua sắm, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật các thiết bị, vật tư tiêu hao, hoá chất phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
- Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện kiến thức và kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học sinh, sinh viên y, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh sạch đẹp Trung tâm Y tế, khoa, phòng, nhà bếp, nơi dịch vụ căn tin…
- Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan đánh giá hiệu quả thực hiện các kỹ thuật chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Tổng kết, báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
2.2. Các thành viên trong khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm:
- Thực hiện đúng các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn
- Thực hiện giám sát, phát hiện, theo dõi, tổng hợp tình hình nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế tại các khoa phòng.
- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
- Nhận của các khoa dụng cụ đã sử dụng và trả các khoa các dụng cụ đã được tiệt khuẩn.
- Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và đồ vải đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.
- Bảo đảm vệ sinh ngoại cảnh Trung tâm Y tế luôn luôn sạch, đẹp.
- Thực hiện thu gom và xử lý chất thải đúng quy chế xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn Trung tâm Y tế.
- Quản lý các trang thiết bị, vật tư, hoá chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn khi được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.


 

Fanpage TTYT Hải Hà