Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
                                    TỔ CHỨC CÁN BỘ

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Đinh Thị Thu Thương Cử nhân kế toán - Trưởng phòng
Phạm  Minh Tuấn Cử nhân kế toán
Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán cao đẳng
Trần Thị Phượng Kế toán trung học
Phan Thị Hường Hộ sinh trung học
Nguyễn Thị Nga Cử nhân kế toán 
Bùi Minh Quyên Cử nhân kế toán


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. NHIỆM VỤ:
 Phòng Tài chính kế toán của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của TTYT.
1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của TTYT  lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của TTYT và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của TTYT.
4. Tổ chức công tác kế toán trong TTYT theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của TTYT.
5. Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị.
6. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
7. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
8. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của TTYT.
 
II. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
a. Thu chi ngân sách.
b. Theo dõi viện phí.
c. Theo dõi tài sản.
d. Thủ quỹ.
2. Lãnh đạo:
a. 01 Trưởng phòng
b. 01 phó trưởng phòng.

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà