Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
                                       TỔ CHỨC CÁN BỘ

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Đỗ Thị Quỳnh Y sĩ đa khoa


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Nhệm vụ chung Phòng Truyền thông GDSK & Công tác xã hội.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về y tế và kết quả hoạt động công tác y tế ở địa phương;
 - Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về: phòng, chống bệnh, dịch; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; phòng, chóng HIV/AIDS; chăm sóc sức khỏe sinh sản; an toàn thực phẩm; phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế cung cấp trên địa bàn;
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.
- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Tổ chức nơi làm việc:
- Đảm bảo đủ biên chế làm việc theo vị trí việc làm, gồm:
+ Cán bộ, viên chức biên chế Phòng Truyền thông GDSK & Công tác xã hội
+ Mỗi khoa, phòng của Trung tâm Y tế phân công một nhân viên y tế tham gia làm cộng tác viên công tác xã hội trong Trung tâm Y tế .
- Có đủ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế.
- Làm việc tại Phòng Truyền thông GDSK & Công tác xã hội  Trung tâm Y tế huyện Hải Hà .
2. Nhiệm vụ:
2.1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:
- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;
- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;
- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;
- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;
- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);
Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;
2.2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (khi được Giám đốc ủy quyền).
- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:
- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;
- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.
 - Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về: phòng, chống bệnh, dịch; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; phòng, chóng HIV/AIDS; chăm sóc sức khỏe sinh sản; an toàn thực phẩm; phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo hiểm y tế và các dịch vụ y tế cung cấp trên địa bàn;
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Trạm y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà giao.


 

 

Fanpage TTYT Hải Hà