Trung tâm y tế huyện Hải Hà

       Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng XII, Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ KT-XH, ngành Y tế Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2018 của ngành là “Đổi mới phương thức quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế”.
       Năm 2018, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, với tinh thần quyết tâm đổi mới, tạo đột phá, ngành Y tế đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện:
       1. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia và hướng tới chuẩn quốc tế; Phát triển đồng thời cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc sức khẻo cho đồng bào vùng sâu vùng xa.
       2. Xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết TW6. Đổi mới phương thức quản trị, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kỷ luật kỷ cương hành chính;
       3. Tiếp tục thu hút đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ cấu lại đội ngũ nhân lực theo phương châm “Nguồn nhân lực là trung tâm mọi sự phát triển”;
       4. Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, xây dựng môi trường cơ sở y tế sáng, xanh, sạch đẹp. 
       5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở y tế thông minh, thích ứng với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân.
 
 

Fanpage TTYT Hải Hà