Trung tâm y tế huyện Hải Hà

1. Chủ đề công tác năm 2019
       1.1. Chủ đề của Tỉnh: Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ.

       1.2. Chủ đề của Ngành: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
       1.3. Chủ đề của Huyện: Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện.
2. Năm nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

       Nhiệm vụ 1: Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế.
       Nhiệm vụ 2: Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính;
       Nhiệm vụ 3: Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý, sử dụng nhân lực hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong ngành y tế.
       Nhiệm vụ 4: Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục xây dựng cơ sở y tế  “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường y tế.
       Nhiệm vụ 5: Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính.

 

Fanpage TTYT Hải Hà