Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 21/11/2018 14:22 - Người đăng bài viết: mhung2012
Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2018
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11/01/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai chương trình tổng thề Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020; Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm; Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Ninh năm 2017.
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SYT ngày 09/01/2018 của Sở Y tế Quảng Ninh về kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018.
Trung tâm Y tế Hải Hà xây dựng kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Triển khai đồng bộ, cụ thể các nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục duy trì thực hiện chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa; văn minh " trong đơn vị. Tập trung thực hiện và nâng cao một số chỉ số: Chỉ số CCHC (Par Index); Chỉ số đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quah hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).
- Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu quả; Nâng cao chất lượng giải quyết công việc, ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan và của cán bộ, công chức, viên chức tại bệnh viện trong triển khai công tác cải cách hành chính.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) có phẩm chất năng lực và trình dộ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự phát triển của ngành và đất nước.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành; phát triển ngày càng mạnh mẽ một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC và mức độ hài lòng của người dân.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT theo Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ.
  2. Yêu cầu:
Thực hiện tốt Chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện và 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2018; Nâng cao chât lượng toàn diện việc triển khai nhiệm vụ tại đơn vị; Xác định rõ phạm vi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nội dung về công tác CCHC.
- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Y tế khi nhân dân đến khám, chữa bệnh; Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Trung tâm Y tế nhằm đơn giản hóa TTHC.
- Các khoa, phòng của Trung tâm Y tế Hải Hà và CB,CC,VC thực hiện đúng đầy đủ các nội dung về CCHC, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành công việc của từng khoa, phòng, cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của đơn vị.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế:
- Triển khai phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh chuyên ngành đến toàn thể CB,CC,VC.
- Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành.
- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Sở y tế ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công như: Công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác Dược…
- Đề xuất, tham mưu cho Sở y tế ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung các quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp.
2. Cải cách thủ tục hành chính:
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng đi vào nề nếp, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bệnh viện theo quy định, công khai, minh bạch.
- Rà soát, nghiên cứu, sắp xếp, cải tiến quy trình, cách thức, thời gian giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, đúng pháp luật.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành các thủ tục hành chính mới tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.
- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định tại nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan và các đơn vị trong ngành.
3. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh, huyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng thời tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các khoa phòng, đảm bảo bộ máy tổ chức của các khoa phòng phù hợp các vị trí việc làm đúng với chuyên môn nghiệp vụ.
- Xác định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các khoa, phòng. Gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện công tác  cải cách tổ chức bộ máy theo chỉ thị 04/CT-UBND ngày 04/2/2013 của UBND Tỉnh.
- Tiếp tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CC, VC trong đơn vị, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm trong đó là trọng tâm triển khai “Đề án vị trí việc làm của Ngành; gắn đào tạo bồi dưỡng với vị trí việc làm và quy hoạch sau đào tạo.
- Triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo nội dung tiêu chí, phân loại đánh giá, trình tự thủ tục đánh giá theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; đảm bảo trung thực khách quan trên cơ sở kết qủa công việc, cụ thể. rõ người, rõ việc.
- Tiếp tục triển khai quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 06/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”.
- Thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, tập trung chấn chỉnh hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, giờ làm việc; nêu cao trách nhiệm cùa người đứng đầu trong việc quyết định các công việc của đơn vị; giám sát và xử lý đúng quy trình đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ.
5. Cải cách tài chính công:
- Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
- Đổi mới cải cách cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong đơn vị y tế theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
- Thực hiện tốt cơ chế chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công theo quy định của nhà nước, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ khoán chi hành chính, công khai trong quản lý hành chính, thực hành tiết kiệm chi tiêu ngân sách, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho CB,CC.VC.
- Lập dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước theo thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính.
- Thực hiện nghiêm các quy định về mua sắm hàng hóa, thuốc… theo Luật đấu thầu và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý ngân sách nhà nước.
- Đẩy mạnh thực hiện ưu đãi thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao của đơn vị.
6. Hiện đại hóa hành chính:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghẹ thông tin trong quản lý kCB và thanh toán BHYT theo Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong hoạt động của ngành; hỗ trợ cải cách hành chính và đổi mới phong cách làm việc tại các đơn vị.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc phát triển, mở rộng các phần mềm dùng chung trong toàn Ngành như: Hệ thống quản lý văn bản, chứng thư số,…Triển khai phát triển Hồ sơ bệnh án điện tử
- Phát huy có hiệu quả các dự án đã đầu tư: Hội chẩn, tư vấn chuyên môn trực tuyến của ngành y tế; ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số hóa tài liệu lưu trữ;
- Phối hợp với phòng y tế huyện triển khai mô hình quản lý sức khỏe toàn dân (hệ thống hồ sơ quản lý sức khỏe).
- Duy trì, cải tiến triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như TCVN ISO 9001; 2008, TQM… vào hoạt động của đơn vị.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Kế hoạch tổng thể:
Năm 2018, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các thủ tục hành chính phục vụ tốt cho công tác khám, chữa bệnh. Một số nhiệm vụ trong tâm cơ bản cần thực hiện trong thời gian tới là:
- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính còn rườm rà ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh, công tác thanh, quyết toán viện phí. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.
- Nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm khám chữa bệnh của đơn vị với phần mềm Bảo hiểm y tế giúp cho việc tổng hợp, báo cáo, thanh quyết toán BHYT được thuận lợi, thống nhất.
Tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn của Ngành, địa phương. Kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cấp mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
2. Kế hoạch chi tiết thực hiện trong năm: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể và người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2018 đảm bảo yêu cầu hoàn thành mục tiêu, chất lượng và hiệu quả.
- Xây dựng các tiêu chí thi đua khen thưởng, tiêu chí đáng giá CBCCVC gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CCHC đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị.
- Kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm CCHC tại đơn vị; tăng cường tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC làm công tác CCHC.
- Triển khai đồng bộ, toàn diện việc ứng dụng CNTT trong triển khai CCHC góp phần rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả và chất lượng xử lý công việc.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm được các cấp có thẩm quyền giao.
- Khuyến khích việc huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch CCHC của đơn vị.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp và TC-KT:
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm, đồng thời tổng hợp báo cáo các vấn đề vướng mắc trong công tác CCHC để kịp thời tháo gỡ và hoàn thiện.
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát thường xuyên công tác thực hiện CCHC của đơ vị.
- Giao cho phòng TC-HC theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân của thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của đơn vị.
- Ban thanh tra nhân dân làm nhiệm vụ thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất kết quả CCHC, lấy ý kiến thăm dò sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại đơn vị.
2. Phòng TTGDSK&CTXH:
- Phối hợp tổ chức hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ y tế, UBND tỉnh Quảng Ninh đến CBVC và người lao động của đơn vị.
- Công khai, công bố và niêm yết các thủ tục hành chính của đơn vị để người dân được tiếp cận.
3. Các khoa, phòng:
- Quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đến toàn thể viên chức.
- Phổ biến kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2018.
- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính tại khoa, phòng.
Trên đây là kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, các khoa, phòng căn cứ kế hoạch triển khại thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Ban giám đốc giải quyết./.

                                                                       GIÁM ĐỐC
 
 
                                                                           (đã ký)
 
 
                                                               Nguyễn Đông Thanh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên