Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Hiến tạng

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/02/2019 15:34 - Người đăng bài viết: Trung tâm y tế huyện Hải Hà
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Hà về Nghị quyết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Đảng bộ Trung tâm Y tế Hải Hà xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:
ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HÀ
ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ
*
Số: 06 - KH/ĐU
     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 Hải Hà, ngày 14 tháng  01  năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
-----
         
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Hà về Nghị quyết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, có tính chất bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Trung tâm Y tế đã đề ra. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Hà về Nghị quyết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của huyện là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện” và thực hiện Chủ đề của Ngành Y tế: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Đảng bộ Trung tâm Y tế Hải Hà xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:
I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Mục tiêu tổng quát :
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao, Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế nhanh, bền vững,
- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực của các tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên trong thực thi pháp luật và phòng, chổng tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Về công tác xây dựng Đảng :
(1) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 100%.
(2) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 95%.
(3) Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới: Kết nạp 3 đảng viên.
2.2. Về chuyên môn :
- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh, công tác đảm bảo ATTP, triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia,..
- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Đề án 25. Đề án nâng cao y đức, thực hiện tốt về 12 điều Y đức, Quy tắc ứng sử của cán bộ Y tế,...
- Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị,... Phấn đấu công suất sử dụng giường bệnh đạt > 100%; Khám trung bình hàng năm >45.000 lượt người bệnh; điều trị nội trú >7300 lượt người bệnh/năm, Số ngày điều trị trung bình một bệnh nhân là 6 ngày, quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được trang bị.
- Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được duy trì thường xuyên, chất lượng thực phẩm luôn được kiểm soát,... Hạn chế tối đa các trường hợp ngộ độc đơn lẻ, không để vụ ngộ độc thực phẩm lớn sảy ra.
- Triển khai và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, dự án đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao như: Tỷ lệ trẻ <1 tuổi được tiêm phòng đủ đạt >95% ; Tỷ lệ tiêm chủng vác xin uốn ván (2 lần trở lên) cho phụ nữ có thai đạt >85%; Tỷ lệ SDD ở trẻ dưới 5 tuổi giảm 0,5% ;
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn ; Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom xử lý 100%.
- Phối hợp thực hiện tốt công tác duy trì xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế  năm 2019.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền:
Nhằm nâng cao, quán triệt sâu sắc nhận thức của đảng viên, cán bộ CNVC về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đảng ủy Trung tâm Y tế Hải Hà tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, triển khai các chỉ thị, nghị quyết:
- Thực hiện nghiêm Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Tỉnh ủy về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh về xây dụng ỷ thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân” và cơ chế nêu gương theo tinh thần Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 18/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, phương thức giáo dục lý luận chính trị, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, việc sinh hoạt chính trị tư tưởng trong Đảng.
Thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội để định hướng thông tin, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, kiên quyết chống lại việc xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, khả năng “tự đề kháng ” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin trái chiều. Quan tâm xây dựng con người, xây dựng môi trường tư tưởng, văn hóa lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền với nhân rộng gương điển hình.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân sổ trong tình hình mới của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII.
- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong đơn vị, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW,ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
2. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTr/HU ngày 20/4/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị TW6 khóa XII và Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 05/10/2018 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị TW7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:
Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16- CT/HU ngày 07/11/2018 của BTV huyện ủy về “Tăng cường sự ỉãnh đạo của cấp ủy về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong hệ thống chính trị huyện’’ . Đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát,..Tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên, trực tiếp không báo trước đối với người đứng đầu cấp ủy chi bộ, khoa phòng, đơn vị và cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh chất lượng hoạt động của của cán bộ UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước.
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền
- Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; phân công rõ nhiệm vụ gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.
- Phân công, phân cấp cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Giám đốc để mỗi lĩnh vực đều có cá nhân chịu trách nhiệm; phân cấp và giao trách nhiệm cá nhân cho người đứng đầu các khoa, phòng, bộ phận trong hoạt động quản lý, điều hành theo chức trách, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về hoạt động của đơn vị phụ trách.
- Nâng cao chất lượng công tác điều hành, công tác quản trị, quản lý nhà nước đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện cho cán bộ CNVC và các đoàn thể tham gia giám sát hoạt động của đơn vị.
- Đẩy mạnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
5. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành:
1. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế.
2. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn đổi mới phương thức quản trị, đảy mạnh xã hội hoá, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính;
3. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý, sử dụng nhân lực hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong ngành y tế.
4. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục xây dựng cơ sở y tế  “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường y tế.
5. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin gắn với thực hiện cải cách hành chính.
6. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược:
- Về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ: Tham mưu cho Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cấp Trung tâm y tế huyện.
- Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: Tiếp tục rà soát các các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, thời gian ngắn nhất cho nhân dân trong công tác khám chữa bệnh,.. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thiện và phát triển bệnh án điện tử,..tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích phát triển nhanh số lượng, chất lượng “công dân điện tử”.
- Về phát triển nguồn nhân lực: + Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị năm 2019 và năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
+ Thực hiện chính sách thu hút để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.
+ Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ CNVC (đặc biệt chuyên môn thuộc một số khoa chia tách,..).
7. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tình thần của cán bộ CNVC, nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội:
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị TW6 (khóa XII). Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nâng cao hiệu quả công tác dinh dưỡng và tăng cường công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm.
- Phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt việc duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sình xã hội theo chỉ đạo của huyện. Đảm bảo mọi chế độ của cán bộ CNVC kịp thời, đầy đủ, nâng cao công tác chăm sóc quyền, lợi ích người lao động trên mọi lĩnh vực.
- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT cho cán bộ CNVC gắn với các phong trào thi đua, triển khai cho cán bộ CNVC tham quan học tập kinh nghiệm.
- Tăng cường quảng bá, khai thác có hiệu quả một số loại hình văn hóa truyền thống đặc trưng để phục vụ phát triển du lịch. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng và phát huy đơn vị văn hóa.
8. Xây dựng đô thị văn minh:
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng Bệnh viên Sáng - Xanh – Xạch -Đẹp, đảm bảo duy trì thường xuyên công tác vệ sinh, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Tham gia các hoạt động của huyện nhằm chỉnh trang đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, các thiết chế văn hóa để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để thực hiện việc nâng cấp thị trấn Quảng Hà lên đô thị loại IV. Tăng cường an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, giữ gìn vệ sinh môi trường; cải tạo cảnh quan và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng các tuyến phố văn minh, phố văn hóa,...
9. Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng :
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ CNVC phát huy sức mạnh đoàn kết tham gia công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường khối đoàn kết của các tổ chức chính trị trong đơn vị cũng như sự đoàn kết của cả cộng đồng trong việc kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự Quôc phòng địa phương năm 2019. Đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyên, phô biên giáo dục pháp ỉuật cho nhân dân; đây mạnh công tác cải cách tư pháp và thực hiện các bộ luật, luật mới về tư pháp...
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của TW, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công phòng chống tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chấp hành Đảng ủy:
- Quán triệt, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Hà về Nghị quyết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và theo Kế hoạch này.
- Phân công theo dõi và chỉ đạo :
+ Đ/c Trần Đình Chi – Phó Bí thư : Theo dõi và chỉ đạo chung
+ Đ/c Bùi Mạnh Hùng – Đảng ủy viên : Theo dõi chi bộ 2 và chỉ đạo các nội dung, giải pháp 2,4,5 và 6
+ Đ/c Nguyễn Hồng Uyên – Đảng ủy viên : Theo dõi chi bộ 3 và chỉ đạo các nội dung, giải pháp 1,3,7, 8 và 9.
+ Đ/c Ngô Thị Chinh – Đảng ủy viên : Theo dõi chi bộ 1
2. Chi ủy chi bộ, chính quyền đơn vị:
- Căn cứ kế hoạch này Ban Giám đốc Trung tâm y tế, các chi bộ trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện.
- Quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Hà về Nghị quyết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
- Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại bộ phận và của từng cá nhân.
3. Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên:
- Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo diễn biến tư tưởng cán bộ CNVC.
- Phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, Nghị quyết của các chi bộ, khoa, phòng và của từng cán bộ CNVC.
- Triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2019. Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình trong công tác vận động, tập hợp quần chúng; tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh ”
4. Phòng TC-HC, Phòng TT&GDSK:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, kế hoạch đến toàn thể cán bộ CNVC, đảng viên trong tháng 01/2019.
- Tham mưu trong công tác theo dõi, giám sát và tổng hợp công tác triển khai Nghị quyết.
- Tổng hợp báo cáo, sơ, tổng kết việc triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019.
5. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ:
 Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 14/12/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hải Hà về Nghị quyết triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Hải Hà.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng huyện ủy Hải Hà (b/c);
- BCH Đảng ủy (biết).
- Các chi bộ, khoa, phòng (t/h);
- BCH công đoàn, đoàn TN (t/h);
- Lưu ĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
Trần Đình Chi

/uploads/news/2019_02/so-250-bs-vphu-ban-sao-nghi-quyet-so-14-nq-tu.pdf

/uploads/news/2019_02/so-10-nq-hu-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019.signed.pdf



Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên