Thông báo nhu cầu Thuê dịch vụ thẩm định giá Trang thiết bị cần mua sắm năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

Thông báo
Thông báo nhu cầu Thuê dịch vụ thẩm định giá Trang thiết bị cần mua sắm năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Hải Hà