Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019