Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Đăng lúc: Thứ hai - 24/04/2023 04:45 - Người đăng bài viết: mhung2012
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Thực hiện kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 09/01/2023  của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2023.
Trung tâm Y tế Hải Hà xây dựng kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đề cao vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, của cán bộ, nhân viên và các tổ chức, cá nhân trong chung tay thực hiện CCHC.
- Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngành y tế, đơn giản hóa các TTHC đã được phê duyệt; công bố công khai và cập nhật TTHC đúng hạn theo quy định; giải quyết kịp thời, đúng hạn các hồ sơ TTHC không để nợ đọng các hồ sơ TTHC; tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.
- Triển khai đồng bộ, cụ thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch CCHC của Tỉnh, Huyện năm 2023, gắn với chủ đề công tác năm của Tỉnh “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đề ra trong năm 2023: công tác cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh nghiên cứu , triển khai áp dụng các sáng kiến, mô hình, cách mới và các giải pháp có tình đột phá nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số của đơn vị.
- Thực hiện hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cá nhân, đơn vị;
- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Y tế khi nhân dân đến khám, chữa bệnh; Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Trung tâm Y tế nhằm đơn giản hóa TTHC.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung cải cách hành chính theo Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 tỉnh về Chương trình CCHC tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2030; triển khai thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 04/12/2022 về một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đền năm 2030; Chương trinh Hành động số 3473/CTr-SYT ngày 13/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
- Thực hiện hiệu quả việc phân cấp, ủy quyền, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cá nhân, đơn vị.
- Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số đo lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụcủa cơ quan hành chính nhà nước; Khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế. -
2. Cải cách thể chế:
          - Triển khai phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh chuyên ngành đến toàn thể CB,CC,VC.
          - Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành.
          - Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Sở y tế ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công như: Công tác phòng chống dịch bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác Dược…
          - Đề xuất, tham mưu cho Sở y tế ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung các quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp.
3. Cải cách thủ tục hành chính:
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bổ, niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính.
- Thực hiện tốt Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC, chế độ thông tin, báo cáo kết quả giải quyết TTHC, công tác tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC.
          - Rà soát, nghiên cứu, sắp xếp, cải tiến quy trình, cách thức, thời gian giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, đúng pháp luật.
          - Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành các thủ tục hành chính mới tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người bệnh và nhân dân.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
4. Cải cách tổ chức bộ máy:
- Tiếp tục kiện toàn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức,bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, đặc biệt là các đơn vị sau sáp nhập, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC: + Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ.
- Tập trung triển khai các bước tiếp theo Đề án “Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.
- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các khoa phòng và Trạm Y tế đảm bảo bộ máy tổ chức của các khoa phòng, Trạm Y tế phù hợp các vị trí việc làm đúng với chuyên môn nghiệp vụ.
- Tiếp tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế”.

- Nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm,vai trò chủ động, sáng tạo của cơ sở. Tiếp tục thực hiện phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với  đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

5. Cải cách công vụ:
- Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CC, VC trong đơn vị, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm trong đó là trọng tâm triển khai “Đề án vị trí việc làm của Ngành; gắn đào tạo bồi dưỡng với vị trí việc làm và quy hoạch sau đào tạo. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại CC,VC,LĐ, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
- Tiếp tục triển khai: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Kế hoạch số 2883/KH-UBND ngày 17/7/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ”; Quyết địnhsố 2941/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa ban tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025”; Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 06/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, tập trung chấn chỉnh hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, giờ làm việc; nêu cao trách nhiệm cùa người đứng đầu trong việc quyết định các công việc của đơn vị; giám sát và xử lý đúng quy trình đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ.
6. Cải cách tài chính công:
- Thực hiện công khai, minh bạch dự toán ngân sách nhà nước; các thủ tục cấp, quyết toán kinh phí theo đúng quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC và Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Thực hiện nghiêm các quy định về mua sắm hàng hóa, thuốc… theo Luật đấu thầu và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.
          - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý ngân sách nhà nước.
          - Đẩy mạnh thực hiện ưu đãi thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao của đơn vị.
7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số:
          - Quán triệt và triển khai Đề án Chuyển đổi số theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Y tế.
- Tiếp tục cập nhật, bổ sung, đồng bộ hóa danh mục (kỹ thuật KCB, danh mục thuốc, vật tư...), và đảm bảo thực hiện gửi dữ liệu điện tử liên thông thanh toán KCB BHYT đúng ngày theo quy định. Tích cực tìm kiếm, mở rộng ứng dụng, nâng cao hiệu quả Hệ thống các phần mềm quản lý (KCB, BHYT, viện phí...), giúp giảm thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công.
- Phát huy có hiệu quả các dự án đã đầu tư: Hội chẩn, tư vấn chuyên môn trực tuyến của ngành y tế; ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số hóa tài liệu lưu trữ.
 
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Kèm theo phụ lục Kế hoạch chi tiết thực hiện trong năm
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
          - Kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm được các cấp có thẩm quyền giao.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức - Hành chính, KH-NV-TC-KT:
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch năm, đồng thời tổng hợp báo cáo các vấn đề vướng mắc trong công tác CCHC để kịp thời tháo gỡ và hoàn thiện.
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát thường xuyên công tác thực hiện CCHC của đơn vị.
- Giao cho phòng TC-HC theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân của thành tích xuất sắc trong công tác CCHC của đơn vị.
- Ban thanh tra nhân dân làm nhiệm vụ thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất kết quả CCHC, lấy ý kiến thăm dò sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại đơn vị.
- Phối hợp thực hiện đánh giá Tiêu chí chất lượng Bệnh viện, thường xuyên khảo sát sự hài lòng người bệnh tại các khoa, phòng.
- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo công tác cải cách hành chính theo quy định.
2. Phòng Dân số - TTGDSK:
- Phối hợp tổ chức hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền về Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 01/10/2022 tỉnh về Chương trình CCHC tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2030.
- Công khai, công bố và niêm yết các thủ tục hành chính của đơn vị để người dân được tiếp cận.
3. Các khoa, phòng và Trạm Y tế:
- Phổ biến kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2023.
- Tăng cường thực hiện Tiêu chí chất lượng Bệnh viện, thường xuyên khảo sát sự hài lòng người bệnh. Rà soát, công bố, niêm yết đầy đủ các TTHC về lĩnh vực Khám chữa bệnh; Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Y tế dự phòng,..
- Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Tiêu chí chất lượng Bệnh viện, phối hợp thường xuyên khảo sát sự hài lòng người bệnh tại các khoa, phòng.
- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính tại khoa, phòng.
Trên đây là kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Các khoa, phòng và Trạm Y tế căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Ban giám đốc giải quyết./.

Từ khóa:

kế hoạch, cải cách

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên