Trung tâm y tế huyện Hải Hà

      Trung tâm Y tế Hải Hà được Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt thực hiện tổng số 4.103 danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại các Quyết định: số 397/QĐ-SYT ngày 16/6/2014; số 1316/QĐ-SYT ngày 08/9/2016; số 536/QĐ-SYT ngày 02/6/2017; số 1449/QĐ-SYT ngày 10/10/2018; số 128/QĐ-SYT ngày 17/8/2020; số 129/QĐ-SYT ngày 17/8/2020; số 130/QĐ-SYT ngày 17/8/2020, cụ thể:
 
1. Tuyến Trung ương: 50 (Tỷ lệ 1,22%)
2. Tuyến tỉnh 1.236 (Tỷ lệ 30,12%)
3. Tuyến huyện 1.852 (Tỷ lệ 45,14%)
4. Tuyến xã 965 (Tỷ lệ 23,52%)
 
DANH MỤC DVKT ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

 

Fanpage TTYT Hải Hà