Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
      Trung tâm Y tế Hải Hà được Sở Y tế Quảng Ninh phê duyệt thực hiện tổng số 3.958 danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 12/12/2013 của Bộ Y tế tại các Quyết định số: 397/QĐ-SYT ngày 16/6/2014; 1316/QĐ-SYT ngày 08/9/2016; 536/QĐ-SYT ngày 02/6/2017; 1449/QĐ-SYT ngày 10/10/2018; 1450/QĐ-SYT ngày 10/10/2018.
 
1. Danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương (43)
2. Danh mục kỹ thuật tuyến Tỉnh (1139)
3. Danh mục kỹ thuật tuyến Huyện (1811)
4. Danh mục kỹ thuật tuyến Xã (965)

DANH MỤC DVKT ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT


 

Fanpage TTYT Hải Hà