Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Kể từ ngày 01/10/2017, Trung tâm y tế huyện Hải Hà thực hiện thay đổi mức giá dịch vụ KCB theo Nghị quyết 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết 59/NQ-HĐND thay thế Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 11-7-2012 của HĐND tỉnh khoá XII về quy định mức giá một số dịch vụ KCB trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập do địa phương quản lý. Theo đó, mức giá dịch vụ KCB trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được quy định như sau:
         - Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng theo Danh mục quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế.

         - Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa có trong Danh mục quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế và đã được xếp tương đương về kỹ thuật, chi phí của Bộ Y tế.

Phụ lục NQ59/NQ-HĐND

 
 

Fanpage TTYT Hải Hà