Trung tâm y tế huyện Hải Hà

STT Tên thuốc Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú
THUỐC UỐNG
1 Coveram 5/10 Viên         7.050  
2 Glucophage XR Viên         2.571  
3 Acyclovir Stada 800mg Viên         4.500  
4 Fluconazol Stada 150mg Viên       11.770  
5 Itranstad 100mg Viên         8.025  
6 Stadovas 5 CAP Viên            839  
7 Captopril Stada 25mg Viên            586  
8 URSOLIV 250 Viên         9.095  
9 Vitamin 3B Extra Viên         1.263  
10 Hapenxin capsules 500mg Viên            765  
11 Terpin - Codein HD Viên         1.150  
12 Kim tiền thảo 200 Viên         1.150  
13 PM Procare Viên         8.167  
14 PM Procare Diamond Viên       12.167  
15 Daflon (L) Tab 500mg 60's Viên         3.583  
16 Vastarel MR Tab 35mg 60's Viên         2.975  
17 Coveram 5-5 Tab 5mg/5mg 30's Viên         7.050  
18 Diamicron MR tab 60mg 30's Viên         5.654  
19 Coversyl Tab 5mg 30's Viên         6.045  
20 Coversyl plus 5/1.25 mg tab Arginine 30's Viên         6.955  
21 Triplixam 5mg/1.25mg/5mg Tab 30's Viên         9.155  
22 Baburex Viên         3.234  
23 Bilclamos 1g Viên       17.869  
24 Clarithromycin Stella 500mg Viên         5.883  
25 Stacytine 200 Cap Viên            747  
26 Đại tràng PV Viên            977  
27 Nifedipine T20 Viên            690  
28 Meyercolin (Hộp 20 viên) Viên       18.189  
29 Pracetam 800 Viên         1.413  
30 Depakine 200mg Hộp 40 Viên Viên         2.726  
31 Duoplavin 75mg/100mg Viên       22.285  
32 No-spa fote 80mg Viên         1.273  
33 No-spa 40mg Viên            883  
34 Telfast BD 60mg Viên         3.418  
35 Telfast BD 180mg Viên         7.302  
36 Tavanic 500mg viên       39.108  
37 Magne - B6 Corbiere Viên         1.700  
38 Alphachymotrypsine  Choay Viên         2.127  
39 Betaloc zok 25mg Viên         4.827  
40 Nexium mups Viên       24.027  
41 Augmentin Tab 625mg 2x7's Viên       12.771  
42 Medrol Tab 16mg 30's Viên         4.039  
43 Neurontin Cap 300mg 100's Viên       12.108  
44 Lipitor Tab 20mg 3x10's Viên       17.000  
45 Medrol Tab 4mg 30's Viên         1.130  
46 Zentel tab 200mg 2's Viên         5.992  
47 Cammic Viên         1.760  
48 Motilium - M 10mg Viên         1.994  
49 Lipanthyl 200M Viên         7.546  
50 Ultracet Viên         8.558  
51 Gastevin 30mg Viên         9.630  
52 Donox 20 Viên         1.595  
53 Lisimax supper Viên         1.892  
54 Vorifrend 500 Viên         1.540  
55 Lorastad 10 tab Viên            977  
56 Depakine CHRONO 500MG Viên         7.460  
57 Alpha DHG Viên            972  
58 Cotrimoxazole 400/80 Viên            517  
59 Lipanthyl NT 145 Viên       11.300  
60 Xarelto Viên       62.060  
61 Duphaston Viên         8.268  
62 Ripratine Viên         3.410  
63 Tanganil 500mg Viên         5.073  
64 Vinzix Viên            120  
65 Perglim M-2 Viên         3.300  
66 Panfor Viên         1.320  
67 Panagin Viên         1.778  
68 Stadnex 40 Cap Viên         6.955  
69 Curam 625 Viên         5.388  
70 Curam 1000 Viên         7.988  
71 Xorimax 500 Viên         9.101  
72 Celebrex Viên       12.747  
73 Zinnat 500 Viên       23.679  
74 Natrilix Viên         3.591  
75 Zinnat 250 Viên       13.385  
76 Xyzal Viên         8.000  
77 Augmentin 1g Viên       17.487  
78 Betaserc 24mg Viên         6.380  
79 Mifestad 10 Viên         8.250  
80 Pecrandil 5 Viên         3.234  
81 Hangitor Plus Viên         1.293  
82 Hypravas 20 Viên         2.633  
83 Concor 2,5mg Viên         3.461  
84 Progynova Viên         3.602  
85 Nootropil Viên         3.870  
86 Crestor Viên         9.606  
87 Thyrozol Viên         1.540  
88 Crestor Viên       15.571  
89 Levothyrox Viên         1.107  
90 Concor Viên         4.719  
91 Avelox Viên       56.175  
92 Imdur Viên         3.569  
93 Mercilon Viên         4.106  
94 Kleorid Viên         2.530  
95 Marverlon Viên         3.366  
96 Dalacin C Viên       12.062  
97 Neurobion Viên         2.134  
98 Dolo - Neurobion Viên         2.851  
99 Diamicron MR Viên         3.000  
100 Zestril Viên         4.987  
101 Betaloc Zok 50mg Viên         5.874  
102 Glucophage Viên         1.757  
103 Levothyrox Viên         1.617  
104 Panadol Viên         1.006  
105 Panadol Cảm Cúm Viên         1.108  
106 Panadol Sủi Viên         2.695  
107 Ausginin 500 Viên         5.500  
108 Betnapin Viên         5.280  
109 Transamin tablets Viên         4.235  
110 Zyrtec 10 Viên         8.000  
111 Tegretol 200 Viên         1.709  
112 Tamiflu viên       48.018  
113 Lyrrica 150 Viên       28.271  
114 Femara Viên       73.087  
115 Lyrica 75 Viên       18.923  
116 Taromentin Viên       20.865  
117 Statripsine Viên         1.303  
118 Natrixam 1.5mg/5mg Tab 6x5's Viên         5.485  
119 Praverix 500mg Viên         2.596  
120 Medskin Clovir 400 Viên            917  
121 Phabadarin Viên         6.420  
122 Procoralan Tab 7.5mg 56's Viên       11.284  
123 Micardis Plus Viên       11.114  
124 "Micardis 40mg
Tab,B/30"
Viên       11.073  
125 Mobic Viên         9.760  
126 "Myonal,50mg
B/30"
Viên         3.757  
127 Misoprostol Stada 200mcg Viên         4.950  
128 Scanneuron Viên         1.150  
129 ANTIKANS Viên         4.950  
130 Đại tràng - HD Viên            920  
131 Lipitor Tab 10mg 3x10's Viên       17.000  
132 Panto-Denk 40 Viên       11.770  
133 Goldxepha 8400 Viên         4.400  
134 Partamol Viên            540  
135 Stadnex 20 CAP Viên         3.850  
136 Scanax 500 Viên         1.166  
137 Aspirin - 100 Viên            517  
138 Brexin Tab. 20mg Viên         8.112  
139 Bisolvon Tablets 8mg Viên         1.986  
140 Mucosolvan 30mg Viên         2.750  
141 Verospiron Viên         1.963  
142 Delorin Viên         8.313  
143 Mydocalm 150mg Viên         2.263  
144 "Calcium Sandoz
 500mg"
Viên         5.071  
145 Panadol Extra Viên         1.218  
146 Acemuc Viên         2.239  
147 Plavix Viên       18.943  
148 Vertiko 16 Viên         1.408  
149 Vertiko 24 Viên         2.417  
150 Meditrol Viên         2.200  
151 Neoloridin 5 Viên            882  
152 Spiromide 50/20 Viên         2.640  
153 Xatral XL 10 Viên       16.360  
154 Ocid Viên            267  
155 Singulair 10 Viên       14.447  
156 Aerius Viên       10.186  
157 Flexidron 60 Viên            845  
158 Mecefix-B.E 200 Viên       10.165  
159 Mecefix-B.E 400 Viên       15.515  
160 Novofungin 400 Viên            600  
161 Novofungin 250 Viên            437  
162 Voltaren 75 Viên         6.617  
163 Théostat LP 100 Viên         1.961  
164 Meloxicam - Teva Viên         1.320  
165 Berberin viên            483  
166 Zolgyl Viên            983  
167 Kremil-S Viên         1.099  
168 Procoralan Tab 5mg 56's Viên       10.986  
169 Pado baby Gói         1.639  
170 Azithromycine 100 Gói         1.633  
171 Symbicort Hộp     300.000  
172 Augmentin 500 Gói       17.134  
173 Augmentin 250 Gói       11.413  
174 Hidrasec 10 Gói         5.760  
175 Hidrasec 10 Gói         5.383  
176 Hidrasec 10 Gói         5.760  
177 ACC Gói         2.640  
178 Binystar Gói         1.148  
179 Aquima Gói         3.630  
180 Trimafort Gói         4.345  
181 Azicine 250mg Gói         3.849  
182 Sucrapi Gói         4.950  
183 Nexium Sac 10mg Gói       24.027  
184 Zinnat Sus Gói       16.073  
185 DATRIEUCHUNG-NEW Gói         3.300  
186 Kidhepect-New Gói         5.445  
187 Oremute Gói         2.970  
188 Gellux Gói         3.465  
189 Clamoxyl Gói         5.446  
190 Oresol new Gói         1.155  
191 Lukacinco Gói         9.630  
192 Acemuc kids Gói         1.667  
193 Acemuc kids 200 Gói         2.359  
194 Singulair 4 Gói       14.447  
195 Gastropulgite Gói         3.357  
196 Mecefix-B.E 75 Gói         6.409  
197 Buloxdine Gói         8.560  
198 Gavisscon Gói         5.522  
199 Biceflexin powder Gói            845  
200 Sorbitol Bidiphar Gói            603  
201 A.T Ascorbic syrup Ống         3.828  
202 Vitasun Ống       10.058  
203 Biofil Ống         2.750  
204 Brometic 2mg/10ml Ống         4.389  
205 Falgankid 250 Ống         4.620  
206 Domuvar Ống         5.617  
207 Falgankid 160 Ống         3.465  
208 Fogyma Ống         8.000  
209 Bufecol 100 Susp Ống         4.398  
210 Setbozi  (Hộp 20 ống) Ống         3.135  
211 Bixazol Ống         5.500  
212 Novahexin 10 Ống         2.517  
213 Harocto Ống         8.346  
214 Enterogermina Ống         7.023  
215 Calcium corbiére 10ml Ống         5.351  
216 Calcium corbière 5ml Ống         4.293  
217 Tozinax syrup Lọ       21.346  
218 Deslet Lọ       72.760  
219 Zikafix Lọ       62.000  
220 Motilium - M Lọ       25.463  
221 Zyrtec Lọ       59.600  
222 Aerius Lọ       84.423  
223 "Ferlatum oral sol
15ml.B/10"
Lọ       19.797  
224 Klacid Lọ     108.295  
225 Doalgis Lọ       33.116  
226 Babycanyl Lọ       21.721  
227 A.T Fexofenadin Chai       44.940  
228 Halixol Chai       80.249  
229 Depakine 200mg/ml lọ 40ml Chai       86.344  
230 "Brufen Sus
60ml B/1"
Chai       58.850  
231 Olesom Chai       42.243  
232 Halixol Chai thủy tinh       78.869  
233 Prospan Chai thủy tinh       67.185  
234 Prospan Fote Chai thủy tinh       68.758  
235 ZT-Amox Chai thủy tinh     141.750  
236 Ceclor Sus 125mg 30ml Hộp       54.142  
237 Zitromax Pos Sus 200mg/ 5ml 15ml Hộp     121.787  
238 Curam 250mg/5ml Hộp       83.460  
THUỐC TIÊM
1 Povinsea Ống       46.000  
2 Vincomid Ống         1.386  
3 Gluthion Ống     120.000  
4 Venocity Ống     107.000  
5 Potassium Chloride Proamp 0,1g/ml Ống         5.885  
6 Hemotocin Ống     363.825  
7 Zentanil 500mg/5ml Ống       13.482  
8 Diaphyllin Venosum Ống       12.583  
9 Diprospan Ống       68.198  
10 Pilixitam Ống       47.080  
11 BFS-Piracetam 4000mg/10ml Ống       32.100  
12 Vinphason Ống         6.696  
13 Vintolox Ống         8.988  
14 Vinxium Ống       10.336  
15 Vinfadin Ống       42.693  
16 Vinphacine Ống         7.797  
17 Methotrexat Bidiphar Ống       70.600  
18 Quibay Ống       21.935  
19 Masliver Ống       28.890  
20 Menogon Ống     340.752  
21 Aleucin Ống       13.482  
22 Actrapid Lọ       77.040  
23 Hutaxon 1g Lọ       17.655  
24 Depo-Medrol Inj 40mg/ml 1ml Lọ       37.096  
25 Mixtard 30 Lọ       70.619  
26 Nexium Inj Lọ     164.309  
27 Hemax Lọ     198.450  
28 SciLin N 100IU/ml, lọ 10ml Lọ     131.250  
29 Sergel Injection Lọ       90.950  
30 Nanokine 2000IU Lọ     130.725  
31 Hydrocortison Lọ         6.943  
32 Solu-Medrol Inj 40mg 1's Hộp       38.958  
33 Rocephin 1g Hộp     159.391  
34 Ovitrelle Bút  1.019.655  
35 Mixtard 30 Flexpen 300Iu/3ml Bút     114.450  
36 Lantus solostar 300IU/3ml bút tiêm     290.850  
37 Lovenox bơm       95.925  
DỊCH TRUYỀN
1 Aminoplasmal B.Braun 5% E, 500ml Chai     122.850  
2 Albuman Chai thủy tinh     850.000  
3 Combilipid Peri Injection 1440ml Túi     750.000  
4 Mg - Tan 960ml Túi     551.250  
5 Flexbumin 20% Túi     850.000  
6 Combilipid Peri Injection 375ml Túi     550.000  
7 Morihepamin Túi     122.463  
8 Neoamiyu Túi     122.070  
THUỐC ĐƯỜNG DÙNG KHÁC
1 Ventolin 100mcg/liều xịt Hộp       81.725  
2 Ventolin Nebules 2.5 Ống         5.032  
3 Pulmicort 500mcg/2ml Ống       14.802  
4 Ventolin Nebules 5mg Ống         9.108  
5 Flixonase Nasal Spray Hôp     155.322  
6 Seretide Evohaler 25mcg/250mcg Hộp     291.994  
7 Seretide Accuhaler 50/250mcg Hộp     272.104  
8 Berodual Sol
 20ml
Lọ     103.650  
9 Avamys Spray Sus. 27.5mcg 60's Bình     181.850  
10 Rhinocort Aqua Chai     213.698  
11 "Otrivin 0,05%
drops"
Lọ       37.128  
12 "Otrivin 0,1%
 Spray"
Lọ       50.290  
13 Medoral 250ml Chai       96.000  
14 Nước súc miệng TB chai 500ml Chai       19.260  
15 Nước súcmiệng TB Fresh 500ml Chai       26.750  
16 TIMOLOL MALEATE EYE DROPS 0.5%  5ML 1'S Lọ       47.411  
17 Oflovid 15mg/5ml Lọ       59.781  
18 Oflovid Ophthalmic Ointment 0,3% Tube       79.746  
19 Fosmitic Lọ       48.150  
20 Maxitrol Lọ       44.935  
21 Sanlein 0,1 Lọ       66.509  
22 Sanlein 0.3 Lọ     132.300  
23 Systane Ultra Lọ       64.305  
24 Q-mumasa baby Ống         5.280  
25 Thuốc nhỏ mắt, mũi Natri Clorid 0.9%, 10ml Lọ         4.180  
26 Cravit Lọ       94.711  
27 Tobrex Lọ       41.727  
28 Tobradex oil Tube       55.960  
29 Vismed Ống       10.912  
30 Refresh Tears Lọ       68.588  
31 Vigamox Lọ       96.297  
32 Flumetholon 0,1 % Lọ       32.177  
33 Flumetholon 0,02% Lọ       28.784  
34 Tobradex Lọ       50.611  
35 Combigan 5ml Lọ     192.690  
36 Azarga Lọ     326.340  
37 Sancoba Lọ       55.635  
38 Pataday Lọ     137.600  
39 Fastum Gel Tube       50.825  
40 Fucidin Tube       80.330  
41 Baribit Hộp       50.290  
42 Pirolam gel Hộp     107.000  
43 Eumovate Tube       21.687  
44 Lamisil Cream Tuýp       44.403  
45 Voltaren Emulgel Tuýp       67.622  
46 Demovate Tube       45.808  
47 Fucicort Tube     105.223  
48 Daivonex Tube     286.650  
49 Daivobet Tube     275.625  
50 Canesten Cream Tube       54.835  
51 Betadin Lọ       36.748  
52 Daktarin oral gel Tuýp       44.405  
53 Kẽm oxyd 10% Tuýp       12.840  
54 Fucidin H Cream  15g Tube     103.930  
55 Pirolam suspension Tuýp     107.000  
56 Xylocaine jelly 2% Tube       59.492  
57 Emla 5% Tube       39.718  
58 Bikozol Tube         3.603  
59 Bisilkon Tube         5.428  
60 Polygynax Viên       10.165  
61 Verniqueen Viên       17.654  
62 Utrogestan 100mg Viên         6.955  
63 Utrogestan 200mg Viên       13.910  
64 Efferalgan đặt hậu môn 80mg Viên         2.228  
65 Efferangan đặt hậu môn 150mg Viên         2.662  
66 Efferalgan 300mg Viên         3.113  
67 Voltaren 100mg Viên Đạn       16.695  
68 Canvey Viên       27.820  
69 Stiprol 9g Tuýp         7.415  
70 Golistin-enema Lọ       55.613  
THUỐC ĐÔNG Y
1 Dầu phật linh 1,5ml Lọ         6.955  
2 Dầu phật linh 5ml Lọ       16.264  
3 Dầu gió trường sơn 2,5ml Lọ         7.169  
4 Dầu gió xanh thiên thảo 12ml Lọ       20.865  
5 Cao sao vàng 3g Hộp         3.080  
6 Cao sao vàng 8g Hộp         9.095  
7 Cao dán Yaguchi Gói         9.362  
8 Cao dán nóng Ecosip Gói       13.000  
MỸ PHẨM
1 Dung dịch vệ sinh phụ nữ MEDI+SWISS INTIM WASCH LOTION NORMAL Chai     235.000  
2 Dung dịch vệ sinh phụ nữ MEDI+SWISS INTIM WASCH LOTION SENSITIV Chai     235.000  
3 Dung dịch vệ sinh phụ nữ Gylac DHP Hộp       35.000  
4 Nước tắm thảo dược Baby Green See 300ml - hồng (Sữa tắm) Hộp     145.000  
5 Nước tắm thảo dược Baby Green See 300ml - Xanh (Nước tắm) Hộp     125.000  
6 Venus Intimo Ultra Delicato/Hoa Cẩm Qùy - 200ml Chai     130.000  
7 Venus Intimo Lenitivo/Cúc La Mã Chai     130.000  
8 Nước súc miệng Kam Chai     170.000  
9 Nước súc miệng Kam for Kid Chai     160.000  
10 Sữa tắm lactacyd BB Chai       75.000  
11 Dermatix Ultra Tube     195.000  
12 Lactacyd ngày dài tươi mát Chai       45.000  
13 Towders Chai     200.000  
14 Rudondo Chai     110.000  
15 Kem Embe Tube       70.000  
16 Cumargold kare Tube     150.000  
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
1 Via fort 1h Viên       30.000  
2 Rutincas Plus Vie         2.000  
3 Kalci nano gold Viên         3.000  
4 Vitamin D3 - Liquid drop 3 Lọ     130.000  
5 Bonby Dr.Huy Fe Ống         7.000  
6 Zin C kids Ống         6.000  
7 Golistin Soda Lọ       65.000  
8 Dr.Liver Viên         3.000  
9 Cerelon gold Viên         1.800  
10 Alpha Bone (Uống) Viên         7.833  
11 Hepalive Ống         5.000  
12 Omega 3.6.9 Viên         1.800  
13 Flex Amin Viên         3.333  
14 Dr.Bio Gói         5.000  
15 Meza Precare IQ Viên         6.666  
16 Siro ho Euprovit Lọ       60.000  
17 Vinbumin Viên       24.500  
18 Albumin Viên       25.833  
19 Tràng Khang Đan Plus Viên         3.333  
20 Phụ Tố Khang Plus Viên         3.000  
21 Cal Viphar MK7 Viên         5.000  
22 Imukan C siro Chai     350.000  
23 Siro zacomin 125ml Chai     260.000  
24 An não khang (Hộp 30 viên) viên         5.000  
25 An vị khang (Hộp 60 viên) viên         2.000  
26 Gulix Extra (Hộp 60 viên) Viên         3.000  
27 Vadelta Viên tiểu đêm (Hộp 40 viên) Viên         3.500  
28 Bon Eye (Hộp 30 viên) Viên         6.000  
29 Hettri (Hộp 30 viên) Viên         5.333  
30 Táo bón Fiber extra Ống         6.000  
31 Calci Nano MK7 Ống         6.000  
32 Bonby Dr.Huy Ca Ống         7.500  
33 Tamamino Viên       10.000  
34 Tamamino Extra Viên       10.333  
35 Tamico Viên       10.000  
36 Sữa Colostrum Milk Powder Hộp     180.000  
37 Vitamin E Viên         3.500  
38 Sủi Oresol Tuýp       25.000  
39 Sủi tăng lực Dr.Huy Tuýp       30.000  
40 Alphavitozym Viên         1.500  
41 Hepamax Viên         2.500  
42 Super liver DHP Viên         4.000  
43 Megabumin Viên       27.000  
44 SonaBee D3 Hộp     175.000  
45 Sonadia Viên         7.600  
46 Hemera Viên       13.500  
47 Immune kids Hộp     150.000  
48 Sonamux Hộp     120.000  
49 Sonathyrox Viên         9.000  
50 Laso enter gold Ống         5.000  
51 Lasohocam Hộp       70.000  
52 Kẹo ngâm ho Lasoho Vỉ       16.000  
53 Kẹo trứng Abu Adi Quả       10.000  
54 Kẹo Abu Adi 15 Viên Lọ       10.000  
55 Kẹo Abu Adi 30 Viên Lọ       15.000  
56 Kẹo ngậm panda vị cam lọ /20 Viên Lọ         6.000  
57 Cốm Abu Lọ         5.000  
58 Kẹo jelly 30g Lọ       10.000  
59 Kẹo hương trái cây Lọ       15.000  
60 Kẹo hương trái cây 30g Lọ       10.000  
61 Thymoglucan Ống         6.000  
62 Triberin S Viên         1.000  
63 Bibozol hương cam 200ml Chai         8.000  
64 Bibozol hương chanh 200ml Chai         8.000  
65 Motil Viên       73.000  
66 Maxvir Gói       65.000  
67 Betimum M Gói       21.071  
68 Lợi sữa Betimum (Viên) Viên       13.167  
69 Linh phụ khang Tuệ Tĩnh Viên         6.000  
70 Gan Bảo An Viên         5.417  
71 Tuần hoàn Bảo An Viên         5.417  
72 Dạ dày Bảo An Viên         5.417  
73 Dr4Kid Pedia Gói       17.000  
74 Izyziron Lọ     150.000  
75 Dr Strongg 125ml Lọ     300.000  
76 Keymum Viên         6.000  
77 Keybaby bio Ống         6.500  
78 Xoang Viên         3.200  
79 Gout bye Viên         5.000  
80 Natto enzym Q10 Viên         1.500  
81 Trinh Nữ K -UT Viên         3.000  
82 Bonby Dr.Huy Enterffina Ống         7.000  
83 Tiết niệu khang Viên         2.000  
84 Vip women Viên         6.000  
85 Ho Hàn Akuson Chai thủy tinh       60.000  
86 Aquamin Viên         2.500  
87 Ăn ngủ ngon Viên         6.000  
88 Medstand Happy Mom Viên         7.000  
89 Eye vitamed Gói         7.500  
90 Bảo Can Linh Ống         6.000  
91 Men Biomed Plus Ống         8.000  
92 Sữa Hospcare Hộp     340.000  
93 Sữa Tone Gold Hộp     340.000  
94 Vitdeka Spray Lọ     360.000  
95 Eubioflor Lọ     330.000  
96 Nice Marin Viên       11.667  
97 Multi Vitamin D3+K2 Lọ     110.000  
98 BeeBio Gói         9.000  
99 NyxMiu Gói       12.500  
100 C Sủi Pluss Chanh Leo Tube       30.000  
101 Ngọc dạ linh Viên         5.000  
102 Kẹo ngậm lysopas Hộp       35.000  
103 Lactomed Viên         2.000  
VẬT TƯ Y TẾ
1 Bao Cao Su Doku Hộp       30.000  
2 Diacaplops 12 Quả     380.000  
3 Gạc phẫu thuật 30*40*8 lớp Gói       70.000  
4 Gạc phẫu thuật 10*10*8 lớp Cái            750  
5 Bộ dây nối lọc máu chạy thận nhân tạo cho máy Dialog + Bộ       90.000  
6 "Quả lọc thận nhân tạo diện tích bề mặt 1,5 m2
" (Diacap Lops 15 7203541)
Quả     380.000  
7 Quả lọc thận diện tích 1.3 (Diacap Pro Lop 13) Quả     380.000  
8 Kim luồn tĩnh mạch số 24 Cái       20.000  
9 Kim luồn tĩnh mạch số 22 Cái       20.000  
10 Đầu nối ba chạc Cái       20.000  
11 Chỉ Dafilon số 2/0 Sợi       30.000  
12 Chỉ Dafilon số 3/0 Sợi       30.000  
13 Chỉ Dafilon số 6/0 Sợi       50.000  
14 Bơm Tiêm 10cc25G x 1 Vinahankook Cái         1.500  
15 Bơm Tiêm 20cc23G x 1 Vinahankook Cái         2.500  
16 Bơm Tiêm 5cc25G x Vinahankook Cái         1.000  
17 Chỉ Vicryl 1/0 Sợi     100.000  
18 Chỉ Vicryl 2/0 Sợi     100.000  
19 Chỉ Vicryl 3/0 Sợi     100.000  
20 Chỉ Dafilon 4/0 Sợi       35.000  
21 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng cái     260.000  
22 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng cái     350.000  
23 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng Cái     390.000  
24 Catheter thận Cái     390.000  
25 Nạng hợp kim nhôm Cái     115.000  
26 Gậy Chống 3 Chân Cái     150.000  
27 Băng chun 2 móc Cuộn       20.000  
28 Băng dính Ugotana Cái            500  
29 Urgo Durable Cái         1.000  
30 Băng Dính 5cm*5m Cuộn       35.000  
31 Urgo tul 10cm*10cm (Gạc lưới 10 x 10cm) Miếng       45.000  
32 Gạc đắp vết thương 8cm*20cm Cái         3.000  
33 Miếng cầm máu mũi Merocel Miếng     160.000  
34 Mask Thở oxy người  lớn Cái       20.000  
35 Mask khí dung người lớn Cái       20.000  
36 Alpha Bone Extra (Lăn giảm đau) Lọ       58.000  
37 Foley 2 way 14 Cái       35.000  
38 Foley 2 Way 16 Cái       35.000  
39 Foley 3 Way 16 Cái       65.000  
40 Sone dạ dày số 14 Cái       25.000  
41 Dây oxy 2 đường sơ sinh Cái       10.000  
42 Sone dạ dày số 16 Cái       25.000  
43 Dây oxy 2 đường người lớn Cái       10.000  
44 Nước súc miệng SMCAG+ Chai     120.000  
45 Bình rửa mũi SRK Bình     165.000  
46 Bơm 50cc Ăn Cái         5.000  
47 Bột bó OBANDA 10cm x 2.7m Cuộn       22.000  
48 Bột bó OBANDA 15cm x 2.7m Cuộn       25.000  
49 Bông lót bó bột 10cm x 2.7m Cuộn       20.000  
50 Bông lót bó bột 15cm x 2.7m Cuộn       20.000  
51 Áo cột sống ORBE cỡ L Cái     400.000  
52 Áo cột sống ORBE cỡ M Cái     400.000  
53 Kẹp rốn sơ sinh Cái         3.500  
54 Sonde Foley 2 đường số 8 Cái       55.000  
55 Muối SRK Saltmax (Hộp 30 gói) Gói         5.000  
56 Xịt mũi Saltmax Spay Hộp       90.000  
57 Nẹp Gối H3 Cái     250.000  
58 Chỉ Vicryl 4/0 Sợi     100.000  
59 Nẹp cánh Tay  Cái     210.000  
60 Đồng Hồ oxy Cái     350.000  
61 Miếng dán chườm lạnh Aikido Gói       15.000  
62 Chỉ prolen 3/0 Sợi     160.000  
63 Chỉ Prolen 4/0 Sợi     160.000  
64 Chỉ Prolen 7/0 Sợi     260.000  
65 Chỉ dafilon 5/0 Sợi       35.000  
66 Dây nối bơm tiêm điện Cái       20.000  
67 Clip Hem-o-lok (Clips Polyme size XL) Cái     150.000  
68 Funbon xanh 70ml Hộp       30.000  
69 Xịt mũi nước biển Katisea(Hồng) Hộp       30.000  
70 Xịt mũi nước biển Katisea(Xanh) Hộp       30.000  
71 Tất medi đức gối cỡ M Đôi     630.000  
72 Tất medi đức đùi cỡ S Đôi  1.050.000  
73 Opsite  Post - op 15.5x8.5cm Cái       50.000  
74 Dung dịch rửa vết thương NaCl 0.9%, 500ml Chai         5.000  
75 Povidone Iodine 10%, 20ml Lọ         5.000  
76 Cồn y tế 70 độ, 50ml Lọ         3.000  
77 Bông y tế 10g Gói         5.000  
78 Bông y tế 25g Gói       10.000  
79 Băng dính lụa 1.25cm x 4m Cuộn         5.000  
80 Tăm bông trẻ em Gói         5.000  
81 Tăm bông người lớn Gói         5.000  
82 Băng cuộn 10cm x 5m Cuộn         3.000  
83 Que thử thai Que       15.000  
84 Que thử rụng trứng Que       15.000  
85 Nước oxy già 3%, 50ml Lọ         3.000  
86 Băng dính lụa 2.5cm x 4m Cuộn       10.000  
87 Băng dính lụa 5 cm x 4m Cuộn       25.000  
88 Dây truyền máu Bộ       30.000  
89 Nẹp máng đùi lớn Cái     380.000  
90 Găng Khám Cỡ M Cái         1.700  
91 Găng Khám Cỡ S Cái         1.700  
92 Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay(Điện Tử) Cái     750.000  
93 Nhiệt kế đo trán Microlife Cái  1.200.000  
94 Nhiệt kế thủy ngân Cái       25.000  
95 Nhiệt kế ngậm miệng Laica Cái     100.000  
96 Mũ phẫu thuật không vô trùng Cái         2.000  
97 Bơm 0.3ml BD Ultra - Fine (Bơm tiêm tiểu đường) Cái         3.500  
98 Túi hậu môn nhân tạo Cái       50.000  
99 Chỉ Vicryl 5/0 Sợi     150.000  
100 Túi đựng nước tiểu Omiga Cái         7.000  
101 Dung dịch cồn khử khuẩn tay SDS Hand Rub Chai       80.000  
102 Khẩu trang Danameco KVT Cái         1.400  
103 Gạc cầu Fi 30 x 1 lớp Gói         5.000  
104 Sonde Hút Dịch Số 14 Cái       20.000  
105 Băng dính cá nhân TOGO Cái            800  
106 Bao cao su gia đình Hộp       20.000  
107 Bao cao su Men Hộp       10.000  
108 Hút mũi trẻ em Cái       20.001  
109 Bao Cao Su (Nhật) Hộp       30.000  
110 Bao Cao Su Gai Rosemi Hộp       60.000  
111 Nẹp chống xoay ngắn H1 Cái     230.000  
112 Nẹp chống xoay dài H2 Cái     250.000  
113 Túi treo tay H1 cỡ M Cái       50.000  
114 Đai thắt lưng H1 Cái     180.000  
115 Kim luồn tĩnh mạch số 18G B.braun Cái       20.000  
116 Kim bướm số 25 Cái         7.000  
117 Kim bướm số 23 Cái         7.000  
118 Cao dán lạnh Fujisip cool Túi       15.000  
119 Cao dán nóng Fujisip Gói       10.000  
120 Povidone Iodine 10%, 100ml Chai       17.000  
121 Nabica Gói         1.000  
122 Nẹp Cổ Tay Trái H1  Cái     150.000  
123 Lưới thoát vị bẹn bên phải Cái  2.600.000  
124 Nẹp Cẳng Tay Cái     170.000  
125 Đai Xương Sườn H1 Cái     110.000  
126 Băng Thun Gối H3 Cái     250.000  
127 Áo Cột Sống ORBE SIZE M Cái     400.000  
128 Nẹp Cổ Bàn Tay Cái     170.000  
129 Nẹp Thanh Bóng Chày size M Cái       25.000  
130 Băng Cố Định Khớp Vai H1 Cái     220.000  
131 Đai Số 8 H1 Cái     110.000  
132 Áo Cột Sống ORBE 155- 156 Cỡ S Cái     400.000  
133 Túi Treo Tay H2 Size S Cái       50.000  
134 Túi Treo Tay H2 Size M Cái       50.000  
135 Nẹp Cổ Cứng H1 Cái     130.000  
136 Túi Teo tay Size L Cái       50.000  
137 Áo Cột Sống Size XL Cái     400.000  
138 Áo Cột Sống ORBE Size L Cái     400.000  

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên