Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
TỔ CHỨC CÁN BỘ:

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Trần Quang Điện Điều dưỡng đại học - Phụ trách khoa
Hoàng Văn Minh Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Văn Trang Bác sĩ đa khoa
Đinh Hữu Nhân Y sỹ đa khoa
Chu Minh Tuấn Điều dưỡng trung học 
Đinh Quý Thái Cao đẳng công nghệ thực phẩm 
Vũ Viết Minh Y sỹ đa khoa 
Phạm Quang Tuyên Y sỹ đa khoa
Nguyễn Tuấn Anh Bác sĩ đa khoa
Phó Thị Phương Thùy Bác sĩ đa khoa
Bế Như Quỳnh Bác sĩ dự phòng
Vi Thị Hòa Y sỹ đa khoa 
Lê Hoài Nam Y sỹ đa khoa 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA KSDB, YTCC &ATVSTP

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa KSDB, YTCC&ATVSTP có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn huyện Hải Hà.
2. Khoa có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng.
- Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn cho tuyến dưới về công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình Y tế quốc gia.
- Triển khai chương trình dự án đảm bảo ATVSTP
3. Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Tổ chức nơi làm việc:
- Đảm bảo đủ biên chế làm việc theo vị trí việc làm
- Có đủ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế.
- Làm việc tại Trung tâm Y tế Hải Hà cơ sở II.
 
2. Nhiệm vụ:
2.1. Về y tế dự phòng:
- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích;
- Thực hiện quản lý sức khỏe; hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;
- Hướng dẫn thực hiện bảo đảm vệ sinh lao động, chất thải y tế, y tế trường học, vệ sinh môi trường và xây dựng cộng đồng an toàn;
- Giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ phát sinh dịch, bệnh lây lan phát triển trong cộng đồng;
2.2. Về an toàn thực phẩm:
- Thực hiện hướng dẫn vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cộng đồng theo quy định;
- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.
2.3. Về thực hiện và tham gia công tác đào tạo:
- Tổ chức đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;
- Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế;
- Tham gia hướng dẫn thực hành theo quy định của pháp luật.
2.4. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế:
- Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế;
- Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương;
- Phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
2.5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.
2.6. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
2.7. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà giao.

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà