Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
 
Cử nhân điều dưỡng đại học Phạm Mai Loan
Trưởng Phòng

 

I. NHIỆM VỤ CHUNG:
- Phòng điều dưỡng của TTYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc TTYT và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
- Lập kế hoạch hoạt động Điều dưỡng của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Điều dưỡng Bệnh viện.
- Bảo quản, duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị y tế.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong Trung tâm để trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Trung tâm, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Trung tâm phê duyệt;
4. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viện, hộ lý, và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
5. Phối hợp với các khoa, bộ phân liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc Điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Trung tâm;
8. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Trung tâm;
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.

 

Fanpage TTYT Hải Hà