Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Corona
TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
 
 
  Ths QLBV Nguyễn Thái Hà
Trưởng phòng
 
 
Họ và tên Trình độ chuyên môn
 Nguyễn Hồng Linh Kế toán đại học, Phó phòng
Đỗ Thị Đượm CN Điều dưỡng CĐ
Đinh Thị Ngọc Mai CN Điều dưỡng CĐ
Ngô Hà Sơn Cử nhân CNTT
Bế Thị Thanh Huệ CN Điều dưỡng CĐ
Hoàng Thị Mỹ Hoa CN Điều dưỡng CĐ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH -TỔNG HỢP VÀ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
I. NHIỆM VỤ:
A. Nhiệm vụ Phòng Kế hoạch-Tổng hợp:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ của TTYT, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của TTYT.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn TTYT
5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong TTYT, giữa TTYT với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của TTYT.
6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của TTYT và quy định của Nhà nước.
8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
9. Tổ chức công tác thường trực toàn TTYT.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của TTYT để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
B. Nhiệm vụ bộ phận Vật tư trang thiết bị y tế:
1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong TTYT trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.
2. Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc TTYT.
6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong TTYT trình giám đốc.
9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong TTYT hoặc các Trạm y tế học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.
II. TỔ CHỨC:
A. Kế hoạch-tổng hợp:
1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh.
2. Đào tạo cán bộ.
3. Nghiên cứu khoa học về y học.
4. Chỉ đạo tuyến.
5. Phòng Bệnh.
6. Hợp tác quốc tế.
7. Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện.
B. Vật tư Trang thiết bị y tế:
1. Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế.
2. Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế.
3. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà