Trung tâm y tế huyện Hải Hà

Hiến tạng
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 
CN. Nguyễn Hồng Linh
Phó Trưởng phòng

 

Họ và tên Trình độ chuyên môn
Đỗ Thị Đượm Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Nguyễn Thị Nhung Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Lê Nguyễn Ngọc Ánh Cử nhân điều dưỡng cao đẳng
Đinh Thị Thu Thương Cử nhân kế toán
Nguyễn Thị Vân Anh Cử nhân kế toán CĐ
Phạm Minh Tuấn Cử nhân kế toán
Trần Thị Phượng Kế toán trung cấp
Phan Thị Hường Hộ sinh trung học
 
I- Chức năng
            Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính-Kế toán là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, thống kê y tế; tài chính kế toán; quản lý trang thiết bị; bảo hiểm y tế; quản lý sức khỏe.
            Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-Tài chính-Kế toán chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế.
II- Nhiệm vụ
            2.1. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Kế hoạch tổng hợp, Chỉ đạo tuyến, Trang thiết bị y tế, Tài chính kế toán, Quản lý chất lượng Trung tâm theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế.           
            2.1. Thực hiện đầy đủ, chính xác công tác báo cáo thống kê theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị và cấp trên.
2.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của toàn Trung tâm bảo đảm và cải tiến chất lượng Trung tâm. Xây dựng các chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng Trung tâm. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng Trung tâm tại Trung tâm và tổ chức đánh giá chất lượng Trung tâm theo tiêu chí. Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm.
2.4. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác đơn vị, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
2.5. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
2.6. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.
2.7. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hànhchính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.
2.8. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
2.9. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
2.10. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.
2.11. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

 

 

Fanpage TTYT Hải Hà

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẢNG NINH

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bệnh viện Sản Nhi Bệnh viện Bãi Cháy Trung tâm kiểm soát bệnh tật - CDC Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viện Lao và phổi Bệnh viện lão khoa Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm y tế Hạ Long Trung tâm y tế Ba Chẽ Trung tâm y tế Bình Liêu Trung tâm y tế Đầm Hà Bệnh viện đa khoa Hạ Long Trung tâm y tế Tiên Yên Trung tâm y tế Vân Đồn Trung tâm y tế Cẩm Phả Trung tâm Y tế Móng Cái Trung tâm Y tế Uông Bí Trung tâm y tế Đông Triều Trung tâm y tế Quảng Yên